කර්මාන්තශාලා සංචාරය

image1

කර්මාන්තශාලා පෙනුම

image2

පිහිටුවීම

image3

පන්ච් කිරීම

image4

ඇලවීම

image5

පයිප්ප පීඩනය

image6

එකලස් කිරීම

image7

ඇසුරුම් කිරීම